รายการที่ ชื่อชุดข้อมูล รายละเอียด
1. ข้อมูล ทะเบียนราษฎร